Website tạm ngưng hoạt động

website này đã thay đổi địa chỉ thành: https://quangngai.baohiemxahoi.gov.vn
xin lỗi về sự bất tiện này.